De gereformeerde kerken (vrijgemaakt)

Wij erkennen Jezus Christus als Heer in ons leven, maar ook als de Heer van de kerk.

Wij aanvaarden alles wat in de Bijbel geschreven staat als het Woord van God. Dat brengt met zich mee:

  1. Dat er binnen onze kerken eerbied is voor de betrouwbaarheid van de Bijbel.
  2. Dat er zorg is voor een goede uitleg, waarbij er op gewezen wordt dat eigen gedachten en gevoelens steeds weer getoetst moeten worden aan wat geschreven staat.
  3. Dat de Bijbel aanvaard wordt als richtlijn voor het leven van elke dag.

Verder kunnen als eigenschappen van onze gemeente genoemd worden:

  • Dat wij, evenals welke gemeenschap ook, uit zondige mensen bestaan, die steeds weer teruggeroepen moeten worden naar de Here en naar zijn Woord.
  • Dat wij willen vasthouden aan de gereformeerde belijdenisgeschriften, waarin de bijbel samengevat wordt.
  • Dat wij streven naar goede orde in het kerkelijk leven.
  • Dat wij ons verantwoordelijk weten voor de samenleving.
  • Dat wij het als onze roeping zien om door zendings- en evangelisatie-activiteiten de blijde boodschap van Jezus Christus aan andere mensen door te geven.
  • Dat wij willen streven naar eenheid met andere kerken en met leden van andere kerken die de Here naar zijn Woord willen dienen.

Geschiedenis

Om het woord "gereformeerd" te begrijpen moeten we terug in de geschiedenis. Gereformeerd komt uit de periode van de Reformatie, die heeft plaatsgevonden in de 16e eeuw. Die Reformatie betrof een omvangrijke beweging in Europa tot hervorming van de bestaande kerk. Aan die beweging zijn vooral de namen van Luther, Calvijn en Zwingli verbonden. Tegenover vervlakking en heerschappij van tradities kwam de Reformatie op voor de Bijbel als Woord van God voor heel het persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke leven.

De Vrijmaking, vond plaats in de veertiger jaren van de twintigste eeuw. Er werd een bepaalde leerstelling over verbond en doop bindend opgelegd aan de kerken door de generale synode. Een vergadering waarin de gereformeerde kerken uit het hele land vertegenwoordigd zijn.

Van die binding hebben velen zich toen vrijgemaakt. Omdat de kerken die de synode volgden zich Gereformeerde Kerken bleven noemen, hebben de kerken die zich vrijmaakten, om misverstanden te voorkomen, de aanduiding Vrijgemaakt aanvaard als toevoeging bij de officiële naam: "Gereformeerde Kerken in Nederland".

Na de Vrijmaking zijn binnen deze kerken eigen politieke, maatschappelijke en andere organisaties ontstaan. Aanleiding daarvoor was vooral de kritiek op algemeen-christelijke organisaties, die vaak veel van hun identiteit hadden ingeleverd. Ook zijn er veel eigen scholen gesticht. De laatste jaren is er een tendens om het toelatingsbeleid van diverse organisaties te verruimen.

De Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) onderhouden contacten met een groeiend aantal andere kerken in alle delen van de wereld.

Kerkdiensten

12 februari 2023
10:00  ds. A. Buursema – Viering Heilig Avondmaal
16:30  ds. G.F. de Kimpe
19 februari 2023
10:00  ds. W.M. Blijdorp - Jeugddienst
16:30  ds. M.H. Oosterhuis, Wezep
26 februari 2023
10:00  ds. A. Buursema
18:30  Dienst NGK

Activiteiten

18 februari 2023
19:30  SOOS Jo!n
25 maart 2023
19:30  SOOS Jo!n

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema